Đoạn code kiểm tra độ mạnh password bằng JQuery

Bạn có thể paste đoạn code này vào file html chạy xem sao, sniff hữu ích cho bạn nào validate client lắm đấy!

Continue reading “Đoạn code kiểm tra độ mạnh password bằng JQuery”

Advertisements