Gọi một template tại static block trong magento

Bạn chỉ cần vào CMS page hoặc Static block dán vào đoạn code sau là được

{{block type=”core/template” template=”customer/form/forgotpassword.phtml”}}

 

Bạn phải nhớ rằng template phải phù hợp với proj của bạn!

bây giờ chỉ cần gọi theo blockId là chúng ta sẽ lấy được cái template customer/form/forgotpassword.phtml ở bất kỳ đâu!

OK!

không đăng nhập được vào magento

Bạn mở file theo đường dẫn sau:

app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php

Tìm đến dòng 87 và thay đỏi nội dung thành như thế này:

$cookieParams = array(
'lifetime'=> $cookie->getLifetime(),
'path'=> $cookie->getPath(),
// 'domain' => $cookie->getConfigDomain(),
// 'secure' => $cookie->isSecure(),
// 'httponly' => $cookie->getHttponly()
);

thử lại xem nào!