Thêm breadcumbs trong magento

Thêm breadcumbs trong magento như thế nào vậy? Continue reading “Thêm breadcumbs trong magento”

Advertisements

Gọi một template tại static block trong magento

Bạn chỉ cần vào CMS page hoặc Static block dán vào đoạn code sau là được

{{block type=”core/template” template=”customer/form/forgotpassword.phtml”}}

 

Bạn phải nhớ rằng template phải phù hợp với proj của bạn!

bây giờ chỉ cần gọi theo blockId là chúng ta sẽ lấy được cái template customer/form/forgotpassword.phtml ở bất kỳ đâu!

OK!

không đăng nhập được vào magento

Bạn mở file theo đường dẫn sau:

app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php

Tìm đến dòng 87 và thay đỏi nội dung thành như thế này:

$cookieParams = array(
'lifetime'=> $cookie->getLifetime(),
'path'=> $cookie->getPath(),
// 'domain' => $cookie->getConfigDomain(),
// 'secure' => $cookie->isSecure(),
// 'httponly' => $cookie->getHttponly()
);

thử lại xem nào!