Thêm breadcumbs trong magento


Thêm breadcumbs trong magento như thế nào vậy?

Bạn chỉ cần chọn đúng handle muốn có breadcumbs và thêm vào đoạn code sau. phần hiển thị chính là label còn khi click vào lable sẽ dẫn đến đường <link> mà ta khai báo. ok lets try them on!

<reference name=”breadcrumbs”>
<action method=”addCrumb”>
<crumbName>Home 1</crumbName>
<crumbInfo>
<label>Home</label>
<title>Home 12</title>
<link>/home</link>
</crumbInfo>
</action>
<action method=”addCrumb”>
<crumbName>My Account 22</crumbName>
<crumbInfo>
<label>My Account</label>
<title>My Account2 2</title>
<link>/customer/account/</link>
</crumbInfo></action>
</reference>

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s