không đăng nhập được vào magento


Bạn mở file theo đường dẫn sau:

app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php

Tìm đến dòng 87 và thay đỏi nội dung thành như thế này:

$cookieParams = array(
'lifetime'=> $cookie->getLifetime(),
'path'=> $cookie->getPath(),
// 'domain' => $cookie->getConfigDomain(),
// 'secure' => $cookie->isSecure(),
// 'httponly' => $cookie->getHttponly()
);

thử lại xem nào!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s