Date trong php và mysql


– Nếu trong db của bạn trường ngày lưu dạng int 11 số thì lúc lấy current time bạn phải sử dụng strtotime(‘now’) hoặc strtotime(‘tomorow’)

nó sẽ trả về cho bạn ngày theo định dạng 9382437423 :), lúc lấy trong db ra chỉ cần dùng hàm date(‘d/m/Y’) để định dạng theo kiều day-month-year(4 số).

<?php
$d = ‘2014-5-18’;

echo date(“d-m-Y”,strtotime($d));

?>

 

– Nếu trong cơ sở dữ liệu bạn lưu trường ngày định dạng date thì lúc lấy vào bạn cũng phải lưu định dạng 0000-00-00 và lúc hiện ra cần phải dùng hàm date với định dạng sau date(‘Y/m/d’,strtotime($bien));

Okie!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s