Lỗi font trong php


Nếu bạn gặp trường hợp như thê snayf thì hãy làm theo cách sau nhé!

Đặt đoạn code này sau đoạn kết nối csdl:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_unicode_ci'");

Và đặt đpạn code này trên mỗi thẻ head: 
<metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"/>

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s