Cấu trúc của một thẻ html


Một thẻ html sẽ có cấu trúc như sau:

* Đối với thẻ có nội dung:

– Ký hiệu mở thẻ <ten tag>, ký hiệu đón thẻ </ten thẻ> ví dụ thẻ a: <a></a>

vậy thì ở đây bắt buộc phải có dấu <> và </>

– Thuộc tính của thẻ. ví dụ: thẻ <img> phải có thuộc tính src=” ” hoặc là alt=”” vân vân 🙂

* Đối với thẻ rỗng:

– chúng ta chỉ cần < tên thẻ > là được. ví dụ: <hr> nó sẽ ko có thẻ đóng nhé!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s