Các loại thẻ html


Có 2 loại thẻ như sau:

– Thẻ rỗng: như <br>, <hr>

– Thẻ có nội dụng <a></a>

 

Và các bạn cần phân biệt là có 255 thẻ html nhé!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s