Sự khác nhau giữa $var và $$var là gì?


<?php
$var = ‘s’;
$msg = ‘var’;
echo $$msg;

?>

Các bạn thử phân biệt chúng xem?

Sự khác nhau ở đây chính là, khi echo biến $var thì nó sẽ hiện nội dung của biến $var là s ra thôi còn khi chúng ta echo $$msg thì nó sẽ hiện nội dung của biến msg là “var” và cộng thêm $ sign đằng trước nữa khi đó nó sẽ trở thành $+var = $var. Lúc này nó sẽ echo ra nội dung của var của var là ‘s’.

Advertisements

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s