Sự khác nhau giữa $var và $$var là gì?


<?php
$var = ‘s’;
$msg = ‘var’;
echo $$msg;

?>

Các bạn thử phân biệt chúng xem?

Sự khác nhau ở đây chính là, khi echo biến $var thì nó sẽ hiện nội dung của biến $var là s ra thôi còn khi chúng ta echo $$msg thì nó sẽ hiện nội dung của biến msg là “var” và cộng thêm $ sign đằng trước nữa khi đó nó sẽ trở thành $+var = $var. Lúc này nó sẽ echo ra nội dung của var của var là ‘s’.

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s