Trigger cơ bản trong môn DB2 (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của oracle)


Trigger là cái gì đó hơi xa lạ với các bạn phải không, nó rất phổ biến trong DB ví dụ như Mysql, SQL Server,… và bây giừo là DB2. TRigger là một cái bẫy sự kiện của một hay nhiều bảng, khi chúng ta Del, Update, insert bảng 1 bảng nào đó thì cái bẫy ấy đuọc kích hoạt.

Đây sẽ là ví dụ điển hình:

Ta có bảng sau:

 

Sau khi có ai mà xoá hay thêm một bản ghi nào thuộc cái bảng này thì lập tức nó sẽ lưu lại thao tác đó vào 1 bảng tabautosave như thế này:

 

 

Còn đây là câu lệnh Trigger cho actiion INSERT:

Create or Replace Trigger saveWhenInsertProduct
After Insert on TBLSANPHAM
For Each Row
INSERT INTO TBLAUTOSAVE(username, timechange,action) VALUES (current user,current timestamp,’Thêm’);

 

Còn đây là câu lệnh Trigger cho action DELETE:

— Luu thong tin nguoi dung va tac dong cua nguoi dung khi xoa.
Create or Replace Trigger saveWhenDelProduct
After Delete on TBLSANPHAM
For Each Row
INSERT INTO TBLAUTOSAVE(username, timechange,action) VALUES (current user,current timestamp,N’Xoá’);

 

OK các bạn có thể tham khảo một vài cái trigger khác trong bài này.

CÁM ƠN CÁC BẠN!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s