Cách rewrite URL trong file .htacess


Cú pháp cơ bản RewriteRule như sau:

RewriteRule duong_dan_ao duong_dan_thiet

Ví dụ: RewriteRule trangchu.html$ index.php

Từ bây giờ trở đi bạn có thể vào bằng cách gõ trang chủ .html thay vì gõ index.php

OK! Chúc các bạn thành công!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s