Bỏ dấu cho ký tự khi rewrite URL trong PHP


function removesign($str) {
$coDau = array(“à”, “á”, “ạ”, “ả”, “ã”, “â”, “ầ”, “ấ”, “ậ”, “ẩ”, “ẫ”, “ă”, “ằ”, “ắ”
, “ặ”, “ẳ”, “ẵ”, “è”, “é”, “ẹ”, “ẻ”, “ẽ”, “ê”, “ề”, “ế”, “ệ”, “ể”, “ễ”, “ì”, “í”, “ị”, “ỉ”, “ĩ”,
“ò”, “ó”, “ọ”, “ỏ”, “õ”, “ô”, “ồ”, “ố”, “ộ”, “ổ”, “ỗ”, “ơ”
, “ờ”, “ớ”, “ợ”, “ở”, “ỡ”,
“ù”, “ú”, “ụ”, “ủ”, “ũ”, “ư”, “ừ”, “ứ”, “ự”, “ử”, “ữ”,
“ỳ”, “ý”, “ỵ”, “ỷ”, “ỹ”,
“đ”,
“À”, “Á”, “Ạ”, “Ả”, “Ô, “”, “Ầ”, “Ấ”, “Ậ”, “Ẩ”, “Ẫ”, “Ă”
, “Ằ”, “Ắ”, “Ặ”, “Ẳ”, “Ẵ”,
“È”, “É”, “Ẹ”, “Ẻ”, “Ẽ”, “Ê”, “Ề”, “Ế”, “Ệ”, “Ể”, “Ễ”,
“Ì”, “Í”, “Ị”, “Ỉ”, “Ĩ”,
“Ò”, “Ó”, “Ọ”, “Ỏ”, “Õ”, “Ô”, “Ồ”, “Ố”, “Ộ”, “Ổ”, “Ỗ”, “Ơ”
, “Ờ”, “Ớ”, “Ợ”, “Ở”, “Ỡ”,
“Ù”, “Ú”, “Ụ”, “Ủ”, “Ũ”, “Ư”, “Ừ”, “Ứ”, “Ự”, “Ử”, “Ữ”,
“Ỳ”, “Ý”, “Ỵ”, “Ỷ”, “Ỹ”,
“Đ”, “ê”, “ù”, “à”);
$khongDau = array(“a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”
, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”, “a”,
“e”, “e”, “e”, “e”, “e”, “e”, “e”, “e”, “e”, “e”, “e”,
“i”, “i”, “i”, “i”, “i”,
“o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”
, “o”, “o”, “o”, “o”, “o”,
“u”, “u”, “u”, “u”, “u”, “u”, “u”, “u”, “u”, “u”, “u”,
“y”, “y”, “y”, “y”, “y”,
“d”,
“A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”
, “A”, “A”, “A”, “A”, “A”,
“E”, “E”, “E”, “E”, “E”, “E”, “E”, “E”, “E”, “E”, “E”,
“I”, “I”, “I”, “I”, “I”,
“O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”
, “O”, “O”, “O”, “O”, “O”,
“U”, “U”, “U”, “U”, “U”, “U”, “U”, “U”, “U”, “U”, “U”,
“Y”, “Y”, “Y”, “Y”, “Y”,
“D”, “e”, “u”, “a”);
return str_replace($coDau, $khongDau, $str);
}

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s