Lại gặp vấn đề với em query update


Đền khổ, cái đồ quỷ sứ mày làm a vãi linh hồn UPDATE `user` SET password = ‘sadasds’ WHERE mail = ‘áđâs.com’ <- cái này vẫn chạy bình thường nhưng vấn đề là mình để ý cái affected = 1 hay bằng 0 thôi, điên thật!

Các bác rút kinh nghiệm với cái này nhé! khi update 1 bản ghi trong db thì nó sẽ luôn trả về là true chưa biết có thay đổi dc em nào trong bảng hay không. Còn biết nó đã thay đổi cho em nào trong bảng hay chưa thì phải phụ thuộc vào affected :(((.

Cám ơn các bác đã quan tâm và theo dõi bây giờ là 5′ dành cho quảng cáo!!!!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s