Bài 1: Hello world


  1. Các việc chuẩn bị trước khi lập trình.

–          Wow netbeans!!! Đây sẽ là IDE mà chúng ta làm việc trong suốt series này, ok!

–          Chrome hoặc firefox or any browser tùy các bạn nhé! <- cái này sẽ để chạy project cho chúng tá và tất nhiên J

–          Tạo localhost bằng xampp phiên bản lastest! <- các bạn tìm hiểu cách cài đặt ở trang khác, rất chi tiết đấy!

–          Ok let’s go!

  1. Hiện Hello wolrd

Khởi động netbeans và nhấn tổ hợp phím ctrl+shift+N để tạo project, đặt tên là seri nhé! Nó sẽ tự đọng tạo cho chúng ta một file index.php có nội dung như sau:

<html>

<head>

<meta charset=”UTF-8″>

<title></title>

</head>

<body>

<?php

//         Chúng ta sẽ viết toàn bộ code trong phần thẻ <?php ?> này

?>

</body>

</html>

Các bạn chú ý chúng ta muốn viết code php ở đâu thì sẽ phải đặt chúng ở trong <?php ?>, trong đây nó sẽ gửi đến server để xử lý sau đó nội dung sẽ được trả về trình duyệt như trang web bình thường.

Nào chúng ta bắt đầu:

–          Tạo thư mục nữa ở trong project là bai1 và tạo tiếp 1 file mới có tên là hello wolrd.php có nội dung như sau:

<?php

echo ‘Hello world!!!’;

?>

Các bạn lưu lại và ra ngoài trình duyệt gõ như sau http://localhost/seri/bai1/hellworld.php và cùng xem kết quả.

Giải thích: echo là câu lệnh để cho chúng ta muốn hiện một chuỗi hoặc một biến, đoạn text bên trên sẽ được hiển thị khi gặp dấu nháy đơn đóng.

Và tiếp tục nào!

–          Tạo một file tên là date.php trong cùng thư mục bai1

Để hiển thị ngày – tháng – năm hiện tại trên trình duyệt:

<?php

echo ‘Ngày hôm nay là: ‘.gmdate(“d – m -Y”);

?>

 

Giải thích: Dấu chấm là để nối chuỗi trong php, còn gmdate là hàm định nghĩa sẵn cho phép chúng ta hiển thị ngày tháng hiện tại, từ gm viết tắt từ Greenwhich Mean Time, từ d viết tắt của từ date, m – month là số còn M – là tên tháng bằng chữ, Y – year đủ cả 4 chữ số ví dụ 2014 còn y nhỏ thì sẽ hiện ra 14.

Các bạn lưu lại và ra ngoài trình duyệt gõ như sau http://localhost/seri/bai1/date.php và cùng xem kết quả.

–          Để hiển thị đoạn text trên trình duyệt bằng cách truyền biến (khai báo biến bắt đầu bằng dấu $ ) thì ta sẽ làm như sau, tạo một file tên showname.php có nội dung:

<meta charset=”UTF-8″>

<?php

$name = “Trịnh Thành Đô”;

echo $name

?>

Giải thích: trong ví dụ này đoạn text được gán vào biến name, dòng thứ hai cung cấp nội dung biến name cho câu lệnh command, câu lệnh command hiển thị nội dụng biến name. Lưu vào và chạy ngoài trình duyệt http://localhost/seri/bai1/showname.php.

OK tạm thời bài một cho các bạn làm quen với cách khai báo biến và hiển thị ra như vậy, hẹn các bạn vào bài viết tiếp theo – Form handling.

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s