Lời nói đầu


Lời nói đầu

PHP là một ngôn ngữ kịch bản web mã nguồn mở phía server. PHP được viết tắt cho Hypertext Pre-Processor. Nó được dùng để phát triển các trang web động và hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ cho xử lí hình thức (Form). PHP sử dụng cookies và session để lưu trữ thông tin người dung (tôi sẽ nói rõ sự khác biệt của hai loại này trong một bài chi tiết sau này).

 

 

Trong series này tỗi sẽ làm việc với php 4 trên hệ điều hành Windows 8. PHP hỗ trợ rất nhiều nền tảng và rất nhiều database (nơi lưu trữ dữ liệu để làm việc với trang web động) như: Mysql, mSQL, Oracle, PostgreSQL…

Các bài viết trong series sẽ có sự tham khảo ở nhiều nơi trên internet và sách vở.

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s