Hàng China quá nhiều


Hàng China quá nhiều, muốn mua hàng Việt nam của chúng ta mà khó quá. Từ đôi đũa, đôi dép, bao tay (vớ tay)… cũng China. haiz những hàng cỏn con thế mà VN chúng ta cũng phải nhập thì thật buồn.

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s