So sánh phương thức POST vs GET trong PHP


Ngồi buồn buồn sưu tầm bài vết cho đỡ chán! Mời các thím đọc nhiệt tình

Trong lập trình web. Để xử lý việc nhận gửi thông tin từ 1 form của người dùng nhập vào là rất thường xuyên. Chúng ta thường sử dụng 2 phương thức POST và GET. Tuy nhiên lúc nào sử dụng POST, lúc nào sử dụng GET ? Câu hỏi đó tưởng như dễ trả lời nhưng có ai dzam chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ hết nó vì có những cái chúng ta thường xuyên dùng 1 cách thói quen, chỉ biết dùng sao cũng chạy cả nên rất ít người hiểu rõ và trả lời được câu hỏi này.
Sau đây là sự giống nhau và khác biệt giữa chúng.

 
*Giống nhau: Đều gửi dữ liệu tới server để xử lý, sau khi người dùng nhập thông tin vào Form
*Khác nhau:
**POST:Bảo mật hơn GET vì dữ liệu được gửi ngầm, không xuất hiện trên URL
**GET:Dữ liệu được gửi tường minh, chúng ta có thể nhìn thấy trên URL, đây là lý do khiến nó không bảo mật so
với POST

**GET thực thi nhanh hơn POST vì nhứng dữ liệu gủi đi luôn được Webbrowser cached lại

**Khi dùng phương thức POST thì server luôn thực thi và trả về kết quả cho client, còn phương thức GET ứng với cùng 1 yêu cầu đó webbrowser sẽ xem trong cached có kết quả tương ứng với yêu cầu đó ko và trả về ngay không cần phải thực thi các yêu cầu đó ở phía server

** Đối với những dữ liệu luôn được thay đổi thì chúng ta nên sử dụng phương thức POST, còn dữ liệu ít thay đổi chúng ta dùng phương thức GET để truy xuất và xử lý nhanh hơn

Đây là bản gốc tiếng Anh, trích trong cuốn introduction to Java Programing

The GET and POST methods both send requests to the Web server. The POST method always triggers the execution of the corresponding CGI program. The GET method may not cause the CGI program to be executed if the previous same request is cached in the Web browser. Web browsers often cache Web pages so that the same request can be quickly responded to without contacting the Web server. The browser checks the request sent through the GET method as a URL query string. If the results for the exact same URL are cached on a disk, then the previous Web pages for the URL may be displayed. To ensure that a new Web page is always displayed, use the POST method. For example, use a POST method if the request will actually update the database. If your request is not time-sensitive, such as finding the address of a student in the database, use the GET method to speed up the performance.

codeprovn.com

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s