Key Bản quyền cho a e dùng phpdesigner 8


Sau một thời gian làm với php, đã thử phpdesigner và vài cái khác nhưng  mình thực sự thấy netbeans là tốt nhất.
So, to day I will share for you phpdes key! it is live!
Bạn hẫy điền tên người dùng này vào:  lolkittens
Mã để VALIDATE: 8SL699
Và thử các key sau:
KEYS:
0349AB037B4E0050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
0D4FAB037A460050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
014BAD037B4A0050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
0648AE037B420050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
0548A5037A470050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
034CAF037A4E0050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
044EAE037B4E0050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
024BA2037B4A0050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
024FAC037A4B0050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
034CAD037B440050052B5815815D95895895495C95C95C95C95C9536BA41
Chúc các bạn thành công!

3 thoughts on “Key Bản quyền cho a e dùng phpdesigner 8

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s