Lỗi cannot use a scalar as an array warning


Bạn gặp lỗi này trong php khi khai báo biến? vậy thì bạn phải nghĩ ngay tới việc bạn muốn sử dụng mảng nhưng bạn chưa khai báo!

Giải quyết như sau (trong đây tôi lấy ví dụ khi tôi sử dụng $_SESSION)

$_SESSION[‘mang’]= array();

Ok thế là chúng ta giải quyết được rồi!

 

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s