Cài package control cho Sublime Text 3 và ST 2


Nếu bạn gặp rắc rối trong việc cài đặt package control cho Sublime Text 3 và ST 2 thì đây là cách đơn giản nhất cho các bạn.

 

 

đầu tiên các bạn dùng tổ hợp phím ctrl+`hoặc View > Show Console rồi sau đó nhìn xuống bên dưới hiện ra input cho chúng ta dán code sau vào:

Đoạn này cho ST 3:

import urllib.request,os; pf = ‘Package Control.sublime-package’; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp, pf), ‘wb’).write(urllib.request.urlopen( ‘http://sublime.wbond.net/’ + pf.replace(‘ ‘,’%20′)).read())

 

Đoạn này cho ST 2:

import urllib2,os; pf=’Package Control.sublime-package’; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler( ))); open( os.path.join( ipp, pf), ‘wb’ ).write( urllib2.urlopen( ‘http://sublime.wbond.net/’ +pf.replace( ‘ ‘,’%20’ )).read()); print( ‘Please restart Sublime Text to finish installation’)

 

Ok các bạn có thể restart lại sublime rồi vào Preferences > Browse Packages… thấy sự thay đổi.

cám ơn các bạn đã quan tâm đọc!

 

Handfind.com

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s