Sử dụng hàm date trong codeigniter.


Đôi khi các bạn gặp khó khăn khi hiển thị định dạng ngày ra phải không? mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé!

đây là ví dụ về định dạng mang “phong cách” VN: 

Bên model mình sẽ có câu select này:

$this->db->select(“DATE_FORMAT (tbl_tin.Ngay, ‘%d – %m -%Y’) AS date,FALSE);

Bên view mình sẽ show biến “date” ra thôi. ok

để biết thêm kiểu định dạng các bạn có thể tham khảo:

Specifier  
%a Abbreviated weekday name (Sun..Sat)
%b Abbreviated month name (Jan..Dec)
%c Month, numeric (0..12)
%D Day of the month with English suffix (0th1st2nd3rd, …)
%d Day of the month, numeric (00..31)
%e Day of the month, numeric (0..31)
%f Microseconds (000000..999999)
%H Hour (00..23)
%h Hour (01..12)
%I Hour (01..12)
%i Minutes, numeric (00..59)
%j Day of year (001..366)
%k Hour (0..23)
%l Hour (1..12)
%M Month name (January..December)
%m Month, numeric (00..12)
%p AM or PM
%r Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM)
%S Seconds (00..59)
%s Seconds (00..59)
%T Time, 24-hour (hh:mm:ss)
%U Week (00..53), where Sunday is the first day of the week
%u Week (00..53), where Monday is the first day of the week
%V Week (01..53), where Sunday is the first day of the week; used with %X
%v Week (01..53), where Monday is the first day of the week; used with %x
%W Weekday name (Sunday..Saturday)
%w Day of the week (0=Sunday..6=Saturday)
%X Year for the week where Sunday is the first day of the week, numeric, four digits; used with %V
%x Year for the week, where Monday is the first day of the week, numeric, four digits; used with %v
%Y Year, numeric, four digits
%y Year, numeric (two digits)
%% A literal “%” character
%x x, for any “x” not listed above

ok ! nếu bạn có thắc mắc cứ để lại cm. bye!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s