I’m Come Back

Mình bảo chuyển sang blog mới nhưng có lẽ vẫn nên uy trì blog yêu quý này của mình 🙂 đây là    nơi mình sẽ viết về những chuyện đời thường, mọi việc mà mình quan sát được trong cuộc sống.

life
life

Từ hôm chuyến sang blog mới trong đầu cứ bứt dứt nếu có chuyện vui – buồn biết viết ở đâu? Come back    là lựa chọn tốt hì

Cám ơn các bạn đã vô tình đọc được bài viết này!

Google maps ưu tiên nước USA hơn :)

hi các bạn truy cập vào google maps thì mặc định nó sẽ đưa bạn về bản đồ của USA, cái này thú vị nhỉ?

Bạn có muốn tạo ra maps trên internet mạnh như google maps nhưng mặc định là maps of Vietnam không?

Cách đọc 1 số ký tự đặc biệt trong tiếng anh

Toan's weblog

# number, hash (British English), pound (American English)

$ dollar

£ pound (British English)

% percent /pə’sent/

^ caret /’kærət/ (dùng để đánh dấu chỗ phải thêm chữ còn sót)

& ampersand /æmpəsænd/ (vẫn thường nghe mọi người đọc kí hiệu này là ‘and’ đấy)

* asterisk /’æstərisk/ (dấu hoa thị, ký hiệu này xuất hiện trên bàn phím điện thoại còn được đọc là “star” )

~ tilde /’tildə/ (dấu sóng, dấu ngã, dấu mềm)

! exclamation mark /,eksklə’mei∫n’mɑ:k/ (dấu cảm, dấu chấm than)

() parentheses /pə’renθisi:z/ (dấu ngoặc đơn)

– hyphen /’haifən/ (dấu nối trong từ ghép)

_ underscore /,ʌndə’skɔ:/, understroke /,ʌndə’strouk/ (dấu gạch dưới từ, ngữ dùng để nhấn mạnh)

+ plus sign (dấu cộng)

– minus sign (dấu trừ)

× multiplication sign (dấu nhân)

÷ division sign (dấu chia)

= equals (dấu bằng)

[] square brackets /’skweə’brækitz/ (dấu ngoặc vuông)

{} curly brackets (dấu ngoặc nhọn)

View original post 137 more words

Tạo nút cực đẹp với css 3

<style>
  a.css-button {
    font-size:30px;
    color:#000;
    text-decoration:none;
    display:block;
    width:478px;
    padding:10px;
    border:1px solid #DDD;
    text-align:center;

    -moz-border-radius:5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    -o-border-radius:5px;
    border-radius:5px;

    background:#FFFFFF;
    background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#FFFFFF), to(#EEE));
    background:-moz-linear-gradient(0% 90% 90deg, #EEE, #FFF);

    -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
    -moz-transition: all .4s ease-in-out;
    -o-transition: all .4s ease-in-out;
    transition: all .4s ease-in-out;
  }
  a.css-button:hover {
    color:#fff;
    border-color:#3278BE;

    background:#4195DD;
    background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#4195DD), to(#003C82));
    background:-moz-linear-gradient(0% 90% 90deg, #003C82, #4195DD);
  }
  a.css-button:active {
    background:#4195DD;
    background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#003C82), to(#4195DD));
    background:-moz-linear-gradient(0% 90% 90deg, #4195DD, #003C82);
  }

  a.css-button.notransitions {
    -webkit-transition: none;
    -moz-transition: none;
    -o-transition: none;
    transition: none;
  }
</style>

<p><a href="" class="css-button">Try</a></p>
<p><a href="" class="css-button notransitions">Try</a></p>

Các bạn chạy và xem demo thử nhé!

How to crack software on blackberry?

Hi all! Today I wander on internet i have vistted 1 blog which is kienmanowar. I know this blog through yeuchimse.com :)), so i have read a article which concern to crack blackberry wow so amazing! Before I alway use blackberry (have used bb8800, 7290, bold9k, playbook) but nearby I have bought samsung galaxy although that I still digg it 🙂

ok! i not talking long line anymore! If you want learn about it, then let’s download now ->link download. This is file pdf you can read it and do following. So good luck 😉 !

ah sorry it is written by vietnamese. Somtimes i write post in english to improve my english writting skill!

Thank for reading!